Pages

יום חמישי, 18 באפריל 2013

מבוא ליחסים בינלאומיים (58101) שעור 19: כלכלה פוליטית בינלאומית

מטרת השיעור
מבוא לכלכלה פוליטית בינלאומית והכרת הגישות המכזיות בתחום 

לקריאה:מצגת:


שאלות לדיון:
  1. האם ניתן לראות בתחום הכלכלה הפוליטית תחום מחקר נפרד מהפוליטיקה ומהכלכלה או דרך ביניים לגשר על הפער בין שני התחומים?
  2. מהן שלוש הגישות שמציג גילפין (Gilpin) להבנת הכלכלה הפוליטית הבינלאומית? אילו ביקורות הוא מציג ביחס לכל אחת מהגישות? לפי דעתכם, איזו משלוש הגישות מסבירה בצורה הטובה ביותר את המציאות של הכלכלה הפוליטית הבינלאומית בימינו?
  3. האם הפוליטיזציה של המערכת הכלכלית הבינלאומית היא דבר חיובי או שלילי?
  4. אילו גישות מסבירות טוב יותר את התנהלות המערכת הבינלאומית, הגישות הכלכליות או הגישות של חקר היחסים הבינלאומיים?