Pages

יום שני, 26 בינואר 2015

מרתון כלכלה פוליטית - האוניברסיטה העברית - מועד פברואר

מפגשים:

תאריך
שעה
כיתה
נושא
1.2.2015
10:00-15:30
2605 ברוח
ייצור ומסחר
1.2.2015
16:00-21:30
2605 ברוח
ייצור ומסחר
2.2.2015
15:00-21:30
2605 ברוח
ייצור ומסחר
3.2.2015
10:30-15:30
2605 ברוח
ביקוש והיצע
3.2.2015
15:00-21:30
2605 ברוח
ביקוש והיצע
4.2.2015
16:00-20:30
2605 ברוח
ביקוש והיצע
5.2.2015
10:00-15:30
2605 ברוח
חזרה ומבחנים
5.2.2015
16:00-21:30
2605 ברוח
חזרה ומבחנים
6.2.2015
מבוטלמבוטלמבוטל

עקבו אחרי שינויים בשעות ובנושאים בהתאם להתקדמות בחומר


קבצים קשורים:

ייצור ומחסר: מצגות, תרגיל חזרה, תרגיל חזרה 2,
ביקוש והיצע: מצגות, תרגיל חזרה 1, תרגיל חזרה 2, תרגיל חזרה 3.
מבחנים: