Pages

הרצאות והופעות בתקשורת

הזמנת הרצאות או הופעות בתקשורת


ניתן להזמין הרצאות בנושאים הבאים: האיחוד האירופי, אינטגרציה אזורית והסכמי סחר, פוליטיקה בינלאומית, כלכלה פוליטית בינלאומית, מעמד המדינה במאה ה-21. או נושאים אקטואליים כמו משאל העם בבריטניה, משאל העם בסקוטלנד, ארצות הברית בזירה הבינלאומית ועוד...

כל ההרצאות בנויות אבל ניתן לעשות בהן התאמות לפי דרישת המזמין.

לתיאום: og_omer@hotmail.com

טלפון: 050-6799782