Pages

יום חמישי, 15 בינואר 2009

מילון מונחים: הסדר הווסטפלי

הסדר הווסטפלי (Westphalian Order) או המערכת הווסטפלית (The Westphalian System) הוא כינוי לצורה בה מתנהלת המערכת הבינלאומית והיחסים הבינלאומיים בין מדינות העולם מאז הסכמי שלום ווסטפליה בשנת 1648. הסכם וסטפליה בא לסיים את מלחמת שלושים השנה וקבע כי דתה הפורמאלית של מדינה תקבע בהתאם לדתו של הגורם שעומד בראשה. "דת הנסיך היא דת הממלכה" (Cuius Regio, Eius Religio). כאשר מאחורי משפט קצר זה עמדו שני עקרונות מרכזיים: עקרון הריבונות (דת הנסיך) ועיקרון הטריטוריה (דת הממלכה).


הסכם ווסטפליה למעשה היה הסכמה של המעצמות הגדולות באותה תקופה: האימפריה הרומית הקדושה, הכתר הספרדי, צרפת ושבדיה. לכבד את הריבונות אחת של השנייה בטריטוריות עליהן הסכימו. להכיר בעובדה כי כולן ישויות מדיניות בעלות מעמד שווה בזירה הבינלאומית,  ולפעול במשותף לאי התערבות של גופים חיצונים כדוגמת הכנסייה בענייני פנים וחוץ של כל אחת מהן.

בתחילה עקרון הריבונות הווסטפלי התייחס רק למעצמות אירופה ומייסד את מעמד המדינה ולאחר מכן את מדינת הלאום ביבשת אירופה בלבד. אך מרכזיותן של מדינות אירופה בעולם באותה התקופה ושליטתן על שאר יבשות העולם דרך הקולוניאליזם גרמו לכך שהעיקרון הווסטפלי הופץ גם לשאר העולם עד שלבסוף חולק העולם כולו למדינות המרכיבות לפחות באופן רשמי את המערכת הבינלאומית המכונה המערכת הווסטפלית.